ترفندها

به نام هستی بخش

 نمیدانم پیشرفت فناوری ما را به آدم های بهتری تبدیل کرده یا تنبل تری!!!!!ا ما آدم ها دوست داریم کارهایمان را با روش های کوتاه ومفید انجام دهیم ودر ضمن  سریع هم نتیجه بگیریم. وقتی به این روش های کوتاه فکر می کنم یاد  همان کلمه جمع وجور ,ترفند می افتم ,واقعا ترفند را چطور معنی کنیم که  درست باشد,شاید همان روش های سریع وکوتاه ومفید ,میان بر,نکات کلیدی ........ نمی دانم  فقط  فکر می کنم ترفند چیز خوبیست وپر فایده,خوب این شبکه جهانی هم که پر است از این ترفندها.

ما هم سعی می کنیم دراین مجموعه انواعی از ترفندها در هر زمینه ای را برای شما فراهم کنیم. خوب انتخاب کنید ,استفاده کنید ولذت ببرید.