دستورالعمل های طراحی سایت و طراحی پورتال

امروزه طراحي سايت و طراحي پورتال براي فروشندگان بسيار مهم است زيرا يکي از بزرگترين بازارهاي موجود است و براي پيشرفت در اين بازار طراحي سايت طراحي پورتال که مبتني بر بازاريابي درست اينترنتي باشد رکن حياتي به شمار مي آيد

براي کار و فعاليت خود طراحي سايت و طراحي پورتال انجام دهيد که با مشتريان بيشتر در ارتباط باشيد اگر شما فروشنده هستيد درواقع طراحي سايت طراحي پورتال يک پل ارتباطي ميان شما و خريدار است شما بايد به اين موضوع اهميت دهيد که طراحي سايت و طراحي پورتال شما چگونه ارتباطي ميان شما و مشتري ايجاد ميکند

بسياري از سايت پورتال ها به جاي تمرکز بر نحوه ارتباط به آمار و رنکينگ گوگل سايت پورتال توجه ميکنند کثر شرکت هاي تجاري اين گونه اند البته اين اعتقاد نادرسا نيست زيرا هرچهسايت پورتال رتبه بهتري در گوگل داشته باشد ترافيک سايت پورتال افزايش ميابد درنتيجه فروش بيشتري خواهند داشت

بهتر است بگوييم در طراحي سايت و طراحي پورتال هيچ فرمول خاصي وجود ندارد زيرا تکنيک هاي طراحي سايت و طراحي پورتال روز به روز در حال تغيير است و نمتوان دستورالعمل ثابتي براي طراحي سايت طراحي پورتال ارائه کرد اما بايد هميشه به روز باشيد و طراحي سايت طراحي پورتال خود را با متد هاي روز پيش ببريد تا هميشه در بازاريابي موفق باشيد