ویروس بدون آنتی ویروس

اسکن و شناسایی ویروس بدون داشتن آنتی ویروس

 

 در این پست یک ترفند برای شما دوستان قرار دادم تا بتوانید در ویندوز xp بدون داشتنانتی ویروس کامپیوتر خود را

اسکن کنیدو ویروس یابی کنید. امکان داره شما بر روی کامپیوترخود آنتی ویروس نداشته باشد و یا این که آنتـــــی

ویروس شما قادر به شناسایی ویروس موردنظر نمی باشد و یا ویروس آنتی ویروس شما را از کار انداخته اگر جواب

سوال های بالا مثبتهست پس این ترفند را دنبال کنید تا از شر ویروس مزاحم راحت شویداولین قدم برای اسکــــن

کامپیوترتان نمایش فایل های مخفی در کامپیوتر می باشد.برای انجام این کار : ابتدا با مراجعــه به My Computer

بروی منوی Tools کایک کنید و از منویحاصل بروی عبارت Folder Options کلیک کنید. سپس بـروی بــــــرگـه View

کلیک کنید و در اینبرگه تیک کنار عبارت های Show Hidden Files and Folders را فعال کنید و تیک کنــار عـــــبارت

Hide Extensions For Known File Types را بردارید و بروی عبارت OK کلیک نمایید.اینک از طریق  مســــــــــــــــــیر

C:/Windows/system32 به پوشه System32 مراجعه کنید.

پس از ورود به پوشه system32 بروی منوی View کلیک کنید و از منوی حاصل عبارتDetails را انتخاب  کنـــــــــید.

حال در پوشه system32 بروی جدا کننده Date Modified کلیک کنید و آنرا به سمت راست بکشید  به   طوری که

تاریخ تمامی فایل ها یه طور کامل نمایش داده شود.

فایل های نمایش داده شده در پوشه system32 فایل های سیستمی مربوط به ویندوزمی بــاشـــــد که اکـــثــرا با

پسوند dll می باشد و این بخش معمولا مورد هدف ویروس ها وSpyware قرار می گیرد و خـــــــود را در بــــیـن این

فایل ها مخفی می کنند.

اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که اکثر این فایلهای قرار گرفته در این بخش دارای یکزمان مشـــــخص مـــی باشد

و این زمانها (مثلا ۸/۱۰/۲۰۰۴) معرف این می باشد که مایکروسافتدر این تاریج برنامه مربــــوط بـــه فـــایل مورد نظر

را به پایان رسانیده است (ترفندستان) و در واقعاین زمان ها هیچ ربطی به زمان نصب وینـــدوز نــــدارد. حـــال اگــــر

ویروس و یا spyware به این بخشحمله کند زمان آن با زمان فایل های سیستمی مــوجود در پـــــوشـــه system32

مطابق ندارد وزمانی جدید تر از زمان مربوط به فایلهای سیستمی ویندوز خواهـــــد بـــــود و به راحـــتــــی از طریق

مشاهده زمان های قرار گرفته در Date Modified قابل تشخیص می باشد. الـــبتــه نـــکته بسیارمهم که باید توجه

شود این است که نصب یک سخت افزار جدید و یا یک نرم افزار خاصمی تواند فایلی را در ایـــن بــخش کـــپی کــند

که زمان آن با زمان فایل های سیستم مطابق ندارد.

پس برای اینکه فایلی را در این بخش به اشتباه پاک نکنید روشی را مطرح میکنیم که ایــــن اشتبـــاه رخ نـــدهـــد:

اگر میان فایل های واقع در پوشه system32 به فایلی برخورد کردیدکه تاریخ آن با تاریـــــخ فایــــل های ســیستمی

ویندوز مطابقت نداردبروی این فایل کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب نمایــــیـــد.سپـــس در پـــــنجره

Properties بروی برگه Version کلیک کنید و در این برگه نام کمپانی وورژن فایل مورد نظر را مــــطـــالعــــه کـنـــــید.

اگر اطلاعات این فایل شامل نام کمپانی و خیلی اطلاعات دیگر برایتان آشنا نبود نام فایل مـــــوردنـــظر را در مـــوتور

جستجو گر گوگل تایپ کنید و اگر در نتایج جستجو به این اشاره شده بود کهاین فایل ویروس اســــــت حتمــــا آن را

پاککنید ولی اگر در نتایج جستجو به آلوده بودن این فایلاشاره نشده بود این فایل به واسطه یک ســـــــخـــت افـــزار

و یا نرم افزاری به وجود آمده است.